Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.porody.swissmed.com.pl zwanego dalej „Serwisem”. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

1. Ochrona danych osobowych

W Swissmed w sposób szczególny podchodzimy do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były należycie chronione, w tym w sposób odpowiadający przepisom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Swissmed Centrum Zdrowia S. A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk, (dalej jako „Swissmed”, „Administrator” lub „my”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Swissmed. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz się z nami skontaktować pod adresem iod@swissmed.com.pl.

W tym miejscu pragniemy Cię również poinformować o zakresie praw, jakie przysługują Ci na mocy RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora. Zgodnie z przepisami RODO, możesz żądać dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) lub uzupełnienia, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Swissmed sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową lub pod adresem: iod@swissmed.com.pl. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdziesz pełne informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Swissmed (w szczególności podstawy prawne przetwarzania, sposoby gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych):

Klauzula obowiązku informacyjnego Swissmed dla pacjentów

Klauzula obowiązku informacyjnego Swissmed dla kontrahentów (relacje biznesowe)

2. Zasady korzystania z Serwisu

Przypominamy, że w celu korzystania z Serwisu internetowego powinieneś posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, podlegasz tym politykom.

Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia Twojego adresu IP, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samego Serwisu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach plików cookies zostały zawarte w odrębnej zakładce ,,Polityka cookies’’.

3. Wtyczki mediów społecznościowych

Na stronie Serwisu wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.

Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Znajdują się tam również dodatki w zakresie możliwości pozostawienia przycisku ,,Lubię to’’ czy ,,Udostępnij’’. Każdy z Serwisów posiada odrębną politykę prywatności z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer danego Serwisu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie w naszym Serwisie bezpośrednio do Twojego profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Tobie praw.

5. Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Aktualna wersja Polityki Prywatności: 07.03.2022 r.